Medical Council News

News

Director of Corporate

Director of Corporate Services - Principal Officer

Established under the Medical Practitioners Act, 1978, as amended in 2007, the Medical Council is the regulatory body for members of the medical profession.  Its primary role is to protect the public by promoting and better ensuring high standards of professional conduct and professional education, training and competence among registered medical practitioners.

Key responsibilities of the Council include:

 • Maintaining the four Divisions of the Register of Medical Practitioners, a register of all medical practitioners legally entitled to work in Ireland
 • Ensuring high standards of medical education and training
 • Setting standards for the maintenance of professional competence
 • Promoting good medical practice
 • Investigating complaints against medical practitioners

The Medical Council is undergoing significant change and is seeking a mission-focused, seasoned, strategic, and process-minded leader with experience scaling an organization, leading an executive management team, and developing a performance culture among a group of diverse functions. The Director of Corporate Services must be a leader who is able to help others at the Medical Council deliver measurable, cost-effective results that make the organisation's vision a reality.

Responsibilities Reporting to the Chief Executive Officer, the Director of Corporate Services will lead all internal operations and will have the following responsibilities:

 • Working in partnership with the Senior Leadership Team and Council, create the strategic plan and implement new processes and approaches to achieve it
 • Coordinate the annual operations plan and budget
 • Lead the performance management process that measures and evaluates progress against goals for the organization
 • Work with internal and external stakeholders: present to the Council and standing committees at regular meetings and liaise with Department of Health
 • Lead and manage the Directorate's management team, who have the following responsibilities:
  • Strategy & Communications
  • Corporate Governance
  • Facilities & Procurement
  • Finance
  • Information Communication Technology
  • Business Process Improvement & Project Management
  • Human Resources

Role requirements:

 • Proven experience of staff management, including leadership of diverse teams and the prudent use of resources
 • Experience of managing a significant workload
 • Ability to work on own initiative with strong multitasking capabilities
 • Ability to work to tight deadlines and prioritise tasks effectively
 • Highly organised with strong attention to detail
 • Strong interpersonal skills
 • A proven track record of working in a multidisciplinary environment
 • Strong communication and written style with forensic attention to detail
 • Ability to supervise and manage own and others workloads

Qualifications:

Applicants for this post should have at least three years satisfactory experience in a similar role within a professional body, a health service provider or similar organisation.  Applicants should hold a relevant third level qualification and must be able to demonstrate an ability to manage a significant work load and diverse teams of people. Applicants must also be prepared to undertake additional duties from time to time and as required by the Medical Council.  The ability to make a significant contribution to the development of policy is a key requirement.

Salary Scales:

Salary will be determined in line with the following scale:

€79,401 to €91,624 with LS1 €94,4101 and LS2 €97,1942 less statutory deductions.

1 After 3 years satisfactory service at the maximum 2 After 6 years satisfactory service at the maximum

Additional information:

 • The post-holder will be based in the Medical Council’s offices in Kingram House, Kingram Place, Dublin 2 but may be required to work at an alternative location within Ireland at the Council’s discretion without additional compensation.  
 • Due to limited spaces, parking is not guaranteed with priority given to Council members. 
 • Employment is on a full time basis.  The hours of duty will be based on a 37 hour week Monday to Friday. 
 • The Medical Council does not provide for flexi-time.
 • Employees are required to be flexible in their position in line with the Council’s mobility policy.
 • Staff may be required from time to time to work outside of the core hours listed above.
 • Staff may be required to travel as part of the role and outside of the core hours listed above.
 • The Medical Council is an equal opportunities employer.

Contact

Please submit a covering letter outlining your relevant experience and interest in the role, along with a copy of your CV by 5.00pm on Friday, 12th February 2016, to:

Ms Naoimh McNamee,

Head of Human Resources,

Medical Council of Ireland, Kingram House,

Kingram Place Dublin 2

T. 01 498 3188 E. nmcnamee@mcirl.ie

Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha – Príomhoifigeach

Is faoi Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978, arna leasú in 2007, a bunaíodh Comhairle na nDochtúirí Leighis. Tá an Chomhairle ar an gcomhlacht rialála do ghairm an leighis.  Is é príomhról na Comhairle an pobal a chosaint trí chaighdeáin arda iompair ghairmiúil agus oideachais ghairmiúil, oiliúna gairmiúla agus inniúlachta gairmiúla a chur chun cinn, agus a chinntiú ar shlí níos fearr, i measc liachleachtóirí cláraithe.

Áirítear ar phríomhfhreagreachtaí na Comhairle:

 • Na ceithre Roinn de Chlár na Lia-Chleachtóirí, clár de na liachleachtóirí ar fad atá i dteideal go dlíthiúil bheith ag obair in Éirinn, a choimeád
 • Caighdeáin arda oideachais agus oiliúna liachta a chinntiú
 • Caighdeáin a leagan síos do chothabháil na hinniúlachta gairmiúla
 • Cleachtadh maith míochaine a chur chun cinn
 • Gearáin i gcoinne liachleachtóirí a iniúchadh

Tá athrú suntasach á dhéanamh ar Chomhairle na nDochtúirí Leighis, agus tá ceannaire á lorg atá dírithe ar an ngairm agus straitéiseach, agus ag a bhfuil seantaithí agus tuiscint ar phróisis. Beidh taithí ag an té a cheapfar ar eagraíocht a mhéadú, ar bheith i gceannas ar fhoireann bhainistíochta feidhmiúcháin, agus ar chultúr feidhmíochta a fhorbairt i measc grúpa feidhmeanna éagsúla. Is gá don Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha bheith ina c(h)eannaire atá ábalta cabhrú le daoine eile i gComhairle na nDochtúirí Leighis torthaí intomhaiste atá éifeachtúil ó thaobh costas de a bhaint amach trína bhfíoraítear fís na heagraíochta.

Freagrachtaí Tuairisceoidh an Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, agus is é an Stiúrthóir a bheidh i gceannas ar na hoibríochtaí inmheánacha ar fad. Beidh na freagrachtaí seo a leanas air/uirthi:

 • Ag obair i gcomhar leis an bhFoireann Ceannaireachta Sinsearaí agus leis an gComhairle, an plean straitéiseach a chruthú agus próisis agus cuir chuige nua a chur i bhfeidhm chun an plean sin a chur i gcrích
 • An plean oibríochtaí agus an buiséad bliantúil a chomhordú
 • An próiseas bainistíochta feidhmíochta a stiúradh trína ndéantar an dul chun cinn a thomhas agus a mheasúnú le hais spriocanna na heagraíochta
 • Oibriú i gcomhar le páirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha: faisnéis a chur i láthair na Comhairle agus buanchoistí ag cruinnithe rialta agus idirchaidreamh a dhéanamh leis an Roinn Sláinte
 • Foireann bhainistíochta na Stiúrthóireachta, ar a bhfuil na freagrachtaí seo a leanas, a stiúradh agus a bhainistiú:
  •  Straitéis & Cumarsáid
  • An Riar Corparáideach
  • Áiseanna & Soláthar
  • Airgeadas
  • Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
  •  Feabhas ar Phróiseas Gnólachta & Bainistíocht Tionscadal
  • Acmhainní Daonna

Riachtanais an Phoist:

 • Taithí chruthaithe ar bhainistíocht foirne, lena n-áirítear ceannaireacht ar fhoirne éagsúla agus úsáid stuama acmhainní
 • Taithí ar ualach suntasach oibre a bhainistiú
 • An cumas oibriú as a stuaim féin agus acmhainní láidre iltascála
 • An cumas oibriú de réir sprioc-amanna dochta agus tascanna a chur in ord tosaíochta go héifeachtach
 • Bheith an-eagraithe agus an-dírithe ar mhionsonraí
 • Scileanna maithe idirphearsanta
 • Teist atá cruthaithe go maith ó thaobh bheith ag obair i dtimpeallacht ildisciplíneach
 • Cumas maith cumarsáide agus stíl mhaith scríbhneoireachta, mar aon le bheith in ann díriú go rímhaith ar mhionsonraí
 • An cumas a (h)ualach oibre féin agus ualach oibre daoine eile a mhaoirsiú agus a bhainistiú

Cáilíochtaí:

Ba cheart go mbeadh taithí shásúil trí bliana ar a laghad i ról cosúil i gcomhlacht gairmiúil, soláthraí seirbhíse sláinte nó eagraíocht chosúil ag iarratasóirí ar an bpost seo.  Ba cheart go mbeadh cáilíocht tríú leibhéal ábhartha ag iarratasóirí agus ní mór dóibh bheith ábalta cumas a léiriú maidir le hualach suntasach oibre agus foirne éagsúla daoine a bhainistiú. Ní mór d’iarratasóirí bheith sásta freisin dualgais bhreise a ghlacadh ó am go chéile de réir mar a éilíonn Comhairle na nDochtúirí Leighis.  Bunriachtanas is ea bheith ábalta cur go mór le forbairt beartais.

Scálaí Tuarastail:

Cinnfear an tuarastal de réir an scála seo a leanas:

€79,401 go €91,624 le breisiú fadseirbhíse 1 (LS1) €94,410 agus le breisiú fadseirbhíse 2 (LS2) €97,1942 lúide asbhaintí reachtúla.

1Tar éis seirbhís shásúil 3 bliana ag an uasmhéid 2Tar éis seirbhís shásúil 6 bliana ag an uasmhéid

Eolas breise

 • Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí Chomhairle na nDochtúirí Leighis ag Kingram House, Plás Kingram, Baile Átha Cliath 2, ach d’fhéadfaí go mbeadh air/uirthi oibriú in áit eile in Éirinn de réir mar a shocraíonn an Chomhairle gan cúiteamh breise.  
 • De bharr spás teoranta, níl sé cinnte go mbeidh spás páirceála ann mar tugtar tús áite do chomhaltaí na Comhairle.  
 • Fostaíocht lánaimseartha atá ann.  Is ar sheachtain 37 n-uaire ó Luan go hAoine a bheidh na huaireanta oibre bunaithe. 
 • Ní dhéanann Comhairle na nDochtúirí Leighis aon socrú d’fhleisc-am.
 • Is gá d’fhostaithe bheith solúbtha ina bpost de réir bheartas soghluaisteachta na Comhairle.
 • D’fhéadfadh go n-éileofaí ar bhaill foirne ó am go chéile oibriú lasmuigh de na bun-uaireanta oibre atá luaite thuas.
 • D’fhéadfadh go n-éileofaí ar bhaill foirne taisteal mar chuid den phost agus lasmuigh de na bun-uaireanta oibre atá luaite thuas.
 • Fostóir comhionannas deiseanna is ea Comhairle na nDochtúirí Leighis.

Teagmháil Cuir isteach litir chumhdaigh ina dtugtar breac-chuntas ar an taithí ábhartha atá agat agus ar an spéis atá agat sa phost, mar aon le cóip de do CV, faoi 5.00 i.n. Dé hAoine, an 12 Feabhra 2016, chuig:

An tUasal Naoimh McNamee, Ceann na nAcmhainní Daonna, Comhairle na nDochtúirí Leighis Éireann, Kingram House,  Plás Kingram, Baile Átha Cliath 2

Fón: 01 498 3188 R-phost: nmcnamee@mcirl.ie